Algemene voorwaarden
Inloggen
Winkelmandje
Familiebedrijf sinds 1924
Beste prijs- en kwaliteit verhouding
Gratis verzending vanaf 100,-*
Veilig betalen met iDeal
Vakkundig advies
Afhalen op locatie
Meer weten? Neem contact op met onze experts
Meer weten? Neem contact op met onze experts

Algemene voorwaarden> Download hier de algemene voorwaarden als PDF bestand.

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze webwinkel zijn geplaatst door consumenten of door handelaren.
De consument is een natuurlijk persoon die niet geheel of hoofdzakelijk handelt binnen de uitoefening van een beroep of bedrijf.

De handelaar is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf hetzij persoonlijk of via een andere persoon die handelt in naam van de handelaar of namens de handelaar.

Deze voorwaarden gelden ook voor handelaren in toekomstige commerciële relaties behoudens de noodzaak een formele voorafgaande verklaring daarvan te doen. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk door ons is goedgekeurd, kunnen we niet de contractuele geldigheid van tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden die door een ondernemer worden gebruikt accepteren.

2. Identiteit naam

Naam
(Statutaire) naam en handelsnamen
A.G.J Dunnink B.V

Straat en Huisnummer: Paxtonstraat 6
Postcode en plaats: 8013RP Zwolle
Adres Websites: www.dunninkzwolle.nl
Email: info@dunninkzwolle.nl
Telefoonnummer: 038 - 453 48 48
Bereikbaar op: Ma - Vrij 07.30 - 18.00

KvK nummer: 05048536
BTW identificatienummer: NL0079.07.151.B01

Beroeps/brancheorganisaties of vereniging
n.v.t.
Beroepstitel (plaats in Europese Unie of Europese economische ruimte)
n.v.t.

3. Contractuele partners, het sluiten van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand met Handelsonderneming A.G.J Dunnink B.V.

Door de presentatie van de producten in de webwinkel doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot deze artikelen. U kunt de producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en te allen tijde uw keuzes vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren door gebruikmaking van de in het bestelproces aangeboden en toegelichte correctiemogelijkheden. De overeenkomst komt tot stand door het aanklikken van de bestelknop. Het aanklikken van de bestelknop houdt een aanvaarding in van het aanbod inzake de goederen in het winkelmandje. Onmiddellijk na de verzending van de bestelling ontvangt u per e-mail een bevestiging.

4. Leveringsvoorwaarden

I.         Algemeen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen; afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

Algemene voorwaarden van contractspartijen worden niet aanvaard en zijn niet van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

II.        Aanbiedingen en overeenkomsten.
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend of - indien een termijn is gesteld - slechts bindend voor de genoemde termijn.

Overeenkomsten betreffende de levering van goederen en/of diensten worden onzerzijds eerst van kracht na schriftelijke bevestiging door ons.

Artikel II.2 is eveneens van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen aangegaan c.q. gedaan door onze agenten, vertegenwoordigers. tussenpersonen en/of wederverkopers.

Opgaven van maten, gewichten enz. zijn zo nauwkeurig mogelijk; kleine verschillen bij de uitvoering behouden wij ons voor.

De inhoud van onze schriftelijke bevestiging is bindend voor onze wederpartij, tenzij binnen acht dagen na verzending de juistheid daarvan schriftelijk wordt betwist.

III.      Prijzen.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn onze prijzen exclusief BTW.

Verhogingen, opgetreden na onze aanbiedingen, in lonen, sociale lasten, grondstoffen, wisselkoersen, heffingen van overheidswege (met name belastingen), vracht en/of douanetarieven, zullen aan onze wederpartij worden doorberekend voor die goederen, welke ten tijde van het ingaan van die verhoging nog door ons moeten worden geleverd.

A.G.J Dunnink B.V behoud zich het recht de prijzen te wijzigen of een verkoop te annuleren indien er sprake is van een foutiefe informatieweergave/typfouten en alle mogelijkheden die voortspruiten behoudens vergissing. men spreekt hier over een kennelijke vergissing. 

IV.       Levering, levertijd en voorwaarden.
Tenzij anders overeengekomen vinden levering van artikelen uit de internetshop met een totaal bestelbedrag hoger dan 100,00 euro excl. BTW altijd franco huis* plaats. Beneden dit bedrag zijn de verzendkosten €7,50, met een toeslag van €3,50 bij bestelbedragen lager dan €25,00.

Alle goederen reizen voor rekening en risico van de afnemer.

Wordt uit ons magazijn geleverd, dan vindt levering plaats door het in ons magazijn ter beschikking stellen van de goederen aan de afnemer; afname moet geschieden binnen 30 dagen nadat aan de koper is medegedeeld, dat de goederen gereed liggen. Indien niet tijdig afgenomen, is de koper na verloop van drie dagen na terpostbezorging van onze schriftelijke waarschuwing in verzuim door het enkele verloop van de tijd zonder dat ingebrekestelling nodig is. Wij zijn dan gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren door eenvoudige mededeling, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

Onze levertijden zijn vrijblijvend. Overschrijding van de leveringstermijn zal de opdrachtgever nimmer recht geven op enigerlei schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien; evenmin zal opdrachtgever; al dan niet krachtens machtiging door rechterlijke tussenkomst gerechtigd zijn werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst zelf te verrichten dan wel zulks door derden te doen c.q. te laten verrichten.

Wanneer de levering in gedeelten moet plaatsvinden, zal iedere levering als een afzonderlijke transactie worden beschouwd met alle rechtsgevolgen daarvan.

Gevallen van overmacht in het bijzonder beslagleggingen van iedere soort en om welke reden dan ook, storingen in het bedrijf en/of bij de aflevering, gebrek aan brandstof, als ook alle andere onvoorziene gebeurtenissen in verkopers magazijn, bij de firma’s waar de verkoper zijn goederen of grondstoffen betrekt - en bij de spoorwegen, elk ander transportbelemmering of - vertraging, alsmede het niet leveren van de goederen door onze leveranciers, arbeidsstakingen en uitsluitingen, uit- en invoerverboden en/of invoerbeperking, brand of ongevallen, mobilisatie, oorlog, onlusten of dwingende wetsbepalingen, geven de verkoper het recht zijn leveringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk definitief of tijdelijk te annuleren of later uit te voeren, en verlengen in geval van afname in gedeelten, de afnametermijn met de tijd der storing.

V.        Verlengd eigendomsvoorbehoud.
De door ons geleverde goederen blijven ons eigendom totdat de afnemer heeft voldaan aan alle vorderingen, die wij op de afnemer mochten hebben, uit welke hoofde dan ook met inbegrip van eventuele rente en kosten. Zolang wij eigenaar zijn van de goederen is de afnemer niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen dan overeenkomstig zijn normale bedrijf of de normale bestemming van de goederen. Indien en voor het geval de afnemer niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet worden wij door de afnemer onherroepelijk gemachtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst het geleverde terug te nemen.

Indien een derde rechte op de goederen wil uitoefenen, zolang deze nog ons eigendom zijn, is de wederpartij gehouden ons daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

Van volledige betaling als bedoeld in lid 1 kan slechts sprake zijn, indien het verschuldigde bedrag door ons is ontvangen. Afgifte van wissels of ander handelspapier, debitering in rekening-courant of anderszins kan mitsdien niet als betaling worden beschouwd.

VI.       Betaling.
Betaling dient te geschieden door middel van een overboeking vooraf, kopen op rekening, betaling via het iDEAL betaalsysteem waarin de meeste banken zijn gevestigd, of per creditcard.

Niet betaling van een factuur op de vervaldag, heeft van rechtswege het gevolg van de onmiddellijke opeisbaarheid van alle bedragen verschuldigd door de koper, ook die krachtens eventuele andere facturen. U ontvangt kosteloos een eerste en een tweede herinnering, blijft factuur onbetaald dan zijn wij genoodzaakt u 15 euro Ex.Btw administratiekosten te berekenen.

Betalingen worden in de eerste plaats aangewend voor dekking van gemaakte kosten en renten en strekken eerst daarna tot dekking voor de plaatsgevonden hebbende leveringen, met dien verstande dat deze betalingen steeds met de oudste facturen worden verrekend.

Onverminderd het hiervoor bepaalde behouden wij ons te allen tijde het recht voor bij aflevering betaling te vorderen c.q. waarborgen voor betaling van andere lopende bestellingen te verlangen, met name ingeval naar het oordeel van de verkoper het aan de koper verleende krediet te hoog is.

Bij buitengerechtelijke invordering is de wederpartij naast de hoofdsom en de rente, 15% incassokosten over de openstaande hoofdsom verschuldigd vermeerderd met de verschuldigde BTW.

Bij gerechtelijke invordering, waaronder faillissementsaanvraag, blijft de wederpartij naast de gerechtelijke kosten tevens de rente en de buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

Indien de koper niet tijdig betaalt en voorts indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt zijn bedrijf verkoopt of liquideert of indien beslag wordt gelegd op een of meer van zijn goederen, kunnen wij onze leveringsplicht opschorten of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel door eenvoudige mededelingen annuleren, onverminderd ons recht op nakoming of schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor gedurende de loop van de overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen en, indien deze niet te onzen genoegen wordt verschaft, de levering op te schorten totdat de zekerheid is verstrekt.

VII.     Reclames.
Klachten wegens onvolledige levering, wegens kennelijke gebreken aan goederen moeten onverwijld, doch uiterlijk binnen acht dagen na levering der goederen schriftelijk aan ons worden medegedeeld, bij gebreke waarvan klachten niet meer in behandeling kunnen worden genomen en onze garantieverplichtingen ten aanzien van die gebreken vervallen.

Het reclamerecht vervalt zodra de goederen verdere bewerking, montage of inbouw hebben ondergaan, dan wel ondeugdelijk zijn opgeslagen.

Indien de reclames niet in overeenstemming met het onder sub 1 vermelde worden ingediend, dan wel indien wij niet in staat worden gesteld het materiaal waarover gereclameerd wordt te onderzoeken, vervalt elk recht uit hoofde van reclame en/of garantie.

Reclame geeft de wederpartij geen recht de ontvangst of betaling der goederen te weigeren dan wel uit te stellen.

Elk recht om te reclameren vervalt indien een 1/2 jaar is verstreken sedert de ontvangst van de goederen.

Een koper, die enige verplichtingen uit de met ons gesloten overeenkomst niet nakomt verwerkt daardoor zijn recht om te reclameren.

VIII.    Aansprakelijkheid.
Indien de door ons geleverde goederen gebrekkig of ondeugdelijk zijn, zullen wij, naar onze keuze, overgaan tot vervanging af fabriek of tot betaling van een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van die goederen, indien en voor zover onze leveranciers daartoe jegens ons bereid en in staat blijken te zijn.

Indien de door ons geleverde goederen een gebrek mochten vertonen, zijn wij tevens aansprakelijk voor de schade, welke een koper als gevolg hiervan mocht lijden, tenzij:

Wij het product niet in het verkeer hebben gebracht;

Het gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek welke de schade heeft veroorzaakt niet bestond op het tijdstip waarop wij het product in het verkeer hebben gebracht dan wel dat het gebrek later is ontstaan;

Het product noch voor de verkoop, of voor enig andere vorm van verspreiding met een economisch doel van ons is vervaardigd, noch is vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van ons beroep of bedrijf;

Het gebrek een gevolg is van het feit dat het product in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften;

Het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip, waarop wij het product in het verkeer brachten, onmogelijk was het bestaan van dat gebrek te ontdekken.

Ten aanzien van de schade, welke een koper mocht lijden ten gevolge van een gebrek in een door ons verkocht product hetwelk niet te wijten is aan onze schuld, doch een gevolg is van een gebrek in - door ons van een fabrikant of leverancier betrokken, grondstoffen en/of onderdelen - welke wij in de door ons verkochte en geleverde goederen hebben verwerkt en waaraan de gebreken in feite kleven, dan zijn wij enkel aansprakelijk voor de schade welke een koper ten gevolge daarvan mocht lijden voor zover de fabrikant of leverancier door ons aansprakelijk kan worden gesteld en deze fabrikant of leverancier op zijn beurt daadwerkelijk tot vergoeding van de geleden schade aan ons overgaat.

Onze aansprakelijkheid zoals omschreven in de vorige leden wordt verminderd of opgeheven, rekening houdende met alle omstandigheden, indien de schade is veroorzaakt zowel door een gebrek in een product als door schuld van de koper of een persoon voor wie de koper aansprakelijk is.

De aansprakelijkheid, als omschreven in sub 2 aanhef van dit artikel, bestaat enkel voor:

Schade door dood of lichamelijk letsel;

Schade door het product toegebracht aan een andere zaak, welke gewoonlijk voor gebruik of verbruik in de privésfeer is bestemd en door de koper ook hoofdzakelijk in de privésfeer is gebruikt of verbruikt, met toepassing van een franchise ten belopen van €573,-.

Voor het overige zijn wij in het geheel niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, door een koper geleden als gevolg van een gebrek in de nakoming van onze verplichtingen. Koper vrijwaart ons voor elke aansprakelijkheid jegens derden.

De koper zal het deugdelijk en uitdrukkelijke bewijs dienen te leveren van de schade, het gebrek en het oorzakelijk verband tussen het gebrek en de schade.

Alle machines worden geleverd met een fabrieksgarantie die door de  fabrikant is vastgesteld. Aanspraak en/of garantie vervallen onder andere indien de machine wordt misbruikt of niet volgens de voorschriften wordt onderhouden, of indien derden aan de machine gaan repareren of demonteren.

Op hard metaal gereedschappen en boorhouders wordt geen garantie gegeven.

Ten aanzien van door ons van derden betrokken materialen en/of producten gelden tegenover onze wederpartij de garantiebepalingen van onze leveranciers.

IX.       Geschillen.
Alle geschillen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de gewone rechter te Zwolle.

X.        Herroepingsrecht
A.G.J Dunnink B.V (voorts de ondernemer) vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Het herroepingsrecht is enkel van toepassing op particuliere consumenten daar het onderdeel is van de consumentenwetgeving. Aankopen met intentie tot gebruik voor zakelijke doeleinden kunnen geen aanspraak maken op het herroepingsrecht.

Bestel je als zakelijke klant, bedrijf, B2B dan gelden de volgende regels ten aanzien van het herroepingsrecht.

A.G.J Dunnink B.V is niet wettelijk verplicht het herroepingsrecht te bieden aan B2B klanten zoals dit geldt voor consumenten (particulieren).

Toch willen wij u de mogelijkheid geven een artikel binnen 3 werkdagen, met opgave van redenen, retour te zenden. LET OP : dit kan enkel indien de machine ongebruikt, in nieuwstaat en in de originele, complete verpakking zit.

Deze mogelijkheid met bijbehorende voorwaarden verstrijkt binnen 3 dagen na de dag waarop het artikel in uw bezit is.

Bij meerdere artikelen in één bestelling, die afzonderlijk worden geleverd geldt de dag waarop je het laatste artikel hebt ontvangen.

Bij een artikel dat uit verschillende onderdelen bestaat geldt de dag waarop je het laatste onderdeel hebt ontvangen.

Wanneer u een bij ons gekocht artikel wenst te retourneren dan vragen wij u de volgende stappen te volgen :

U meld uw retourverzoek aan binnen 14 dagen na aanschaf. Verzoeken dienen via het retour/garantie-aanvraag formulier te worden ingediend.

Vermeld in het verzoek het bijbehorende factuurnummer en artikelnummer van het betreffende product. Vermeld de reden van uw retourverzoek. (bijv. schade, ruilen etc.)

U ontvangt via de e-mail een bevestiging van uw verzoek. U ontvangt via de e-mail instructies voor de retourverzending van het product.


XI.        Pre-orders
Wanneer u een pre-order plaatst, dient u direct (vooraf) de volledige prijs van het product betalen. Zodra wij het product in huis hebben zult u van ons een bericht ontvangen. Waar mogelijk wordt de pre-order z.s.m. naar u verzonden of staan het klaar om afgehaald te worden. Voegt u bij de bestelling een item toe welke wij op voorraad hebben, dan betaalt hier apart verzendkosten voor. Deze word immers direct door ons verzonden. 

 Bij het artikel staat duidelijk aangegeven wanneer de verwachte uitlevering zal plaatsvinden. Hou er rekening mee dat het in sommige gevallen langer kan duren. Dunnink Zwolle kan geen garanties geven over de duur van levering en kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele vertraging. Indien er wijzigingen in de levertijd plaatsvinden zal Dunnink Zwolle dit vermelden (updaten) op de artikelpagina. De uitlevering van pre-orders vinden plaats op volgorde van besteldatum.

Het kan voorkomen dat een fabrikant een bestelling niet uitlevert. In dit geval zullen wij het aankoop bedrag incl. de bijhorende verzendkosten retour storten. Annuleringen vinden plaats op volgorde van besteldatum.

Pre-orders kunnen niet geannuleerd en/of geretourneerd worden.
 

5. Eigendomsbehoud

Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald.

Voor ondernemers geldt aanvullend: Producten blijven ons eigendom totdat alle vorderingen op basis van de lopende zakelijke relatie zijn voldaan. U mag de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten in de normale loop van uw zakelijke activiteiten gebruiken of doorverkopen; alle uit die doorverkoop voortvloeiende vorderingen worden door u - ongeacht of die onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten door met een ander goed worden verbonden of gemengd - bij voorbaat ten belope van het factuurbedrag aan ons gecedeerd, en die cessie wordt door ons aanvaard.  U behoudt het recht om die vorderingen te incasseren, maar wij mogen die vorderingen ook zelf incasseren, indien en voor zover u in gebreke blijft bij de nakoming van uw betalingsverplichtingen.

6. Schade tijdens bezorging

Voor consumenten geldt: Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade indien mogelijk onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar uw melding helpt ons echter om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

Voor ondernemers geldt: Het risico van de onbedoelde teloorgang en onbedoelde verslechtering van het product gaat op u over zodra wij de zaak aan de vervoerder, de vrachtvervoerder of een andere bevoegde persoon of instantie verantwoordelijk voor de uitvoering van de verzending, hebben afgegeven. Onder handelaren gelden een onderzoeks- en reclamatieplicht. Daarbij dienen zichtbare schades, gebreken of tekorten binnen bekwame tijd maar zo snel mogelijk aan ons te worden meegedeeld. Indien u deze mededeling niet doet, worden de goederen als goedgekeurd en geaccepteerd beschouwd, tenzij het een gebrek betreft dat niet kon worden ontdekt gedurende het onderzoek. Dit geldt niet indien wij een gebrek bedrieglijk hebben verzwegen.
 

7. Wettelijke garantie

De wettelijke garantie is van toepassing. Informatie over eventuele aanvullende garanties en de precieze voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, kunt u naast het product vinden of indien van toepassing, op de afzonderlijke informatiepagina’s van de webwinkel.

Klantenservice: U kunt bij vragen en klachten contact opnemen met onze klantenservice van maandag t/m vrijdag tussen 9 uur en 16 uur op het telefoonnummer 038 - 453 48 48 of per mail: info@dunninkzwolle.nl.
 

8. Aansprakelijkheid

Voor vorderingen op grond van schade dat door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten is veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk;

  in geval van schade aan lijf, leven of gezondheid
 bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
 bij gegeven garanties, voor zover overeengekomen
 voor zover de regelingen m.b.t. de productaansprakelijkheid (boek 6, afdeling 3 Burgerlijk Wetboek) van toepassing zijn.

In geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) door nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij sluiting van de overeenkomst voorzienbare schade, waarmee in zulke gevallen normaal rekening moet worden gehouden.

Voor het overige worden alle vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten.
 

9. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken. 

10. Slotbepaling

Voor handelaren geldt: Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding of verbintenis waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, worden beslist door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement van onze maatschappelijke zetel. 

Algemene voorwaarden - A.G.J Dunnink B.V - © 2022

Voorpag - Merkenslider - Logo 1
Voorpag - Merkenslider - Logo 2
Voorpag - Merkenslider - Logo 3
Voorpag - Merkenslider - Logo 4
Voorpag - Merkenslider - Logo 5
Voorpag - Merkenslider - Logo 6
Voorpag - Merkenslider - Logo 7
Voorpag - Merkenslider - Logo 8
Voorpag - Merkenslider - Logo 9
Voorpag - Merkenslider - Logo 10
Voorpag - Merkenslider - Logo 11

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen